Begroting 2020 gemeente Duiven

Begroting 2020 gemeente Duiven

9 oktober, 2020 Uit Door admin

Duiven, Groessen en Loo zijn fijne dorpen om te wonen, te werken en te recreëren. Dat willen we graag behouden. De gemeente Duiven heeft een ambitieuze begroting, gericht op behoud en versterking. De coronacrisis raakt inwoners, ondernemers en verenigingen. Het college wil dat inwoners, ondernemers en verenigingen samen sterk uit de crisis komen. Daarom zetten we in op behoud van voorzieningen en versterking van onze sociale verbanden (maatschappelijke infrastructuur). Dat komt tot uiting in:

 • We blijven zorg bieden aan iedereen die dat nodig heeft.
 • Behoud van de rol van verenigingen en maatschappelijke organisaties.
 • Versterking door een omgevingsvisie met ruimte voor duurzame en betaalbare woningbouw.
 • Versterking van samenwerking met ondernemers voor versterking van ondernemingsklimaat.
 • Versterking van het Vitaal Centrum Duiven. Afronden met woningbouw voor senioren.
 • Nieuwbouw van IKC Remigius.
 • Inwoners in hun kracht zetten, meer ruimte bieden voor initiatief & uitdaagrecht.

Op deze wijze blijft het College invulling geven aan het motto van dit College: Ruimte & Vertrouwen!

College is verheugd dat het een begroting aan kan bieden die per 2022 sluitend is. 2021 is nog negatief maar daarna ziet het er beter uit. Daarvoor zijn wel ingrijpende keuzes noodzakelijk geweest, vooral om onze Algemene Reserve weer gezond te maken. Bij de begrotingsbehandeling zal de gemeenteraad wederom een aantal knopen moeten doorhakken. De eerste stappen zijn daarvoor al gezet met de koersnotitie dat het college in juli heeft aangeboden aan de raad. Het is belangrijk dat we hier gezamenlijk aan bijdragen:

 • Op de organisatie 1stroom gaan we bezuinigen door minder personeel en minder taken aan te nemen
 • we houden de claim op de overheid. Zij zijn namelijk medeverantwoordelijk om dit probleem op te lossen
 • Van ondernemers en inwoners vragen we ook een bijdragen. Dit zien we in het invoeren van een Reclamebelasting (welke in samenspraak met ondernemers wordt besteed aan het Ondernemersklimaat EN het verhogen van de OZB 7% hetgeen 23,80 extra betekent voor een eigenaar van een gemiddeld koophuis en incl. inflatiecorrectie is dat ruim €30,=
 • Voor volgend jaar hebben we slechts beperkte nieuwe wensen en nieuw beleid opgesteld.

Het college stelt de raad voor om deze concept meerjarenbegroting inclusief de bezuinigingsmaatregelen vast te stellen. Wat onderdelen uit het voorstel:

 • Geen extra stijging van de rioolheffing (waar eerder wel vanuit is gegaan, namelijk 1,5%, en was wel verwerkt in de meerjarencijfers)
 • De introductie van reclamebelasting NIET als dekkingsmiddel gemeentefinanciën maar als versterking ondernemersklimaat. Over besteding van dat geld maken we samen afspraken met Lindus en MKB Duiven.
 • De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing te handhaven en een groter deel van de apparaatskosten toe te rekenen aan deze heffing conform uitgevoerd nader onderzoek.
 • Bezuinigingen door te voeren (noemen wij pakket A). Bij 12 ledigingen per jaar betekent dit een verhoging van ruim €28,= per huishouden
 • OZB-verhoging 7% (minder hoge verhoging dan in eerste instantie vanuit was gegaan)
 • Het tekort (€ 950.000 in 2021 eenmalig af te dekken door een bijdrage uit de Algemene Reserve vast te stellen.

Het college biedt met deze begroting ook Ruimte aan de gemeenteraad om keuzes te maken. Met Vertrouwen ziet het college de behandeling in de gemeenteraad op 10 november tegemoet.

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay