Eerste kavels op bedrijventerrein Centerpoort-Noord 2 in Duiven uitgegeven

Eerste kavels op bedrijventerrein Centerpoort-Noord 2 in Duiven uitgegeven

16 oktober, 2023 Uit Door admin

Centerpoort-Noord 2 wordt een toekomstbestendig en aantrekkelijk groen bedrijventerrein met een omvang van tien hectare. Bij de keuze van welke bedrijven zich gaan vestigen is de kwaliteit zwaarwegend. Met de uitbreiding
van Centerpoort-Noord richt de gemeente Duiven zich op gemengde bedrijvigheid, de maakindustrie en logistiek inclusief groothandel. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een bedrijfskavel konden zich tot het begin van deze zomer inschrijven. De selectie is inmiddels afgerond. Vanaf nu is het voor bedrijven weer mogelijk om hun interesse in een kavel kenbaar te maken.

Nieuwe kavels beschikbaar.
Vanaf nu is het weer mogelijk voor bedrijven om hun interesse in een kavel op Centerpoort-Noord 2 kenbaar te maken. Er is nog vier hectare beschikbaar voor klassiek gemengde bedrijvigheid en drie hectare voor bedrijven in de maakindustrie (inclusief energie-, en milieutechnologie). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en getoetst aan dezelfde criteria die zijn gebruikt bij de tender.

Eerste kavels uitgegeven
Tot eind juni van dit jaar was het voor geïnteresseerden namelijk mogelijk zich via TenderNed in te schrijven voor een kavel op Centerpoort-Noord 2. Een beoordelingscommissie heeft de inschrijvingen getoetst aan de inschrijvingscriteria. Inmiddels is er overeenstemming bereikt met twee lokale kandidaten die voldoen
aan de gestelde eisen. Het betreffen Melis Logistics en Kuster Energy. Melis Logistics is voornemens een logistiek centrum te bouwen, bestaande uit crossdocks, een warehouse en een Melismuseum. Kuster Energy wil een vrachtwagenservicepunt realiseren met onder meer een vrachtwagenwasstraat en (duurzame) brandstoffen.
Burgemeester Huub Hieltjes is blij met de uitbreiding: “Centerpoort-Noord 2 wordt een toekomstbestendig en aantrekkelijk groen bedrijventerrein. Wij zetten hoog in op kwaliteit. Het ontwikkelen van dit bedrijventerrein is voor Duiven een belangrijk onderdeel van het economisch vestigingsbeleid”.

Een modern, duurzaam bedrijventerrein met hoge kwaliteitseisen
De gemeente Duiven wil met Centerpoort-Noord 2 een bedrijventerrein ontwikkelen dat voldoet aan de modernste duurzaamheidseisen. Wethouder Joyce ZwagaKomen: “Zo willen wij, dat er voldoende waterbergingscapaciteit op de kavel is. Er moet ook goed gekeken worden naar de verhouding verharding en groen op de kavel. Daarnaast moeten alle daken worden benut voor of voorbereid worden op zonnepanelen”.

Energietransitie
Het energienet kent congestie. Derhalve gaan bedrijven op een duurzame wijze in de eigen energiebehoefte voorzien, waarmee de beperkingen vanwege de netcongestie worden verminderd. Ze hebben veel aandacht voor energiebesparing, -efficiency en de energietransitie. De bedrijven vullen elkaar op meerdere vlakken aan, waardoor de onderlinge afstemming van energiegebruik, -opwek en -opslag voor de hand ligt. Doel is een duurzaam decentraal energienetwerk op het nieuwe bedrijventerrein te realiseren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en lokale betrokkenheid
Naast duurzaamheid en het bewuster omgaan met energiegebruik ziet de gemeente een groot belang in lokale betrokkenheid van bedrijven. Bedrijven die iets goeds willen doen voor de omgeving, of een extra bijdrage leveren aan de lokale arbeidsmarkt scoren pluspunten. Net zoals bedrijven die zich bewust zijn van hun impact op mens en milieu en daar rekening mee houden bijvoorbeeld in hun personeelsbeleid of bij de inkoop van hun grondstoffen.

 

Verdere planning
De verwachting is dat de bouw van bedrijfspanden eind 2024 zal starten. Maar voor het zover is wordt het omgevingsplan opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad van Duiven.

afbeelding: openstreetmap.org Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 2.0-licentie (CC BY-SA 2.0).