Het coalitieakkoord ‘Met elkaar kleuren we gemeente Duiven’ van Lokaal Alternatief Duiven Groessen Loo, DOED Duiven Groessen Loo en CDA Duiven is definitief.

Het coalitieakkoord ‘Met elkaar kleuren we gemeente Duiven’ van Lokaal Alternatief Duiven Groessen Loo, DOED Duiven Groessen Loo en CDA Duiven is definitief.

18 mei, 2022 Uit Door admin

in de gemeente Duiven hebben de partijen Lokaal Alternatief, DOED en CDA een nieuwe coalitie gevormd. Wethouders worden Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief), Dominique van Dam (DOED) en Johannes Goossen (CDA). De portefeuilleverdeling is nu ook definitief vastgesteld. Het coalitieakkoord kent drie opgaven, het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid en de verdere transformatie binnen het sociaal domein. In het coalitieakkoord krijgt inwonerscommunicatie en – participatie een prominente rol. In gesprek gaan met inwoners en de gemeenteraad over de rol en inbreng van de samenleving staat voorop.

Portefeuilleverdeling
Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief)neemt de opgave “duurzaamheid” voor haar rekening, Dominique van Dam(DOED) de opgave “versnelling woningbouw” en Johannes Goossen(CDA) zal zich in gaan zetten voor de opgave ‘verdere transformatie van het sociaal domein’. Samen met burgemeester Huub Hieltjes en gemeentesecretaris Rutger den Haan vormen de drie wethouders het college van burgemeester en wethouders.

Uiteenzetting opgaven
De focus binnen de opgave versnelling woningbouw ligt op het realiseren van plannen die de afgelopen periode zijn gemaakt en het onderzoeken van extra mogelijke woningbouwlocaties. Aan de hand van nieuwe prognoses van woonbehoefteonderzoeken wordt over twee jaar mogelijk de koers bijgesteld. Binnen de opgave Duurzaamheid blijven de verduurzaming van energie-opwek, energiebesparing en het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen belangrijk. Ook krijgt de overgang naar een samenleving zonder afval aandacht. De aanpassing van de openbare ruimte op extreme hitte, droogte en regenval grijpt de nieuwe coalitie aan om te investeren in biodiversiteit. Ten slotte zet de nieuwe coalitie binnen de transformatie sociaal domein in op een doelgroepgerichte aanpak om te investeren in de positieve gezondheid van de inwoners. Met positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met een bredere benadering draagt het bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

 

Portefeuilleverdeling college B&W Duiven

Portefeuille Huub Hieltjes

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en APV
 • Crisis- en perscommunicatie
 • Economie
 • Bedrijventerreinen
 • A15 verbreding A12
 • ICT, privacy & informatiebescherming
 • Nutsbedrijven
 • DB 1Stroom
 • DB SDL
 • Algemeen bestuur GMR (lid bestuurlijk opgaveteam productieve regio)

Portefeuille Gemma Tiedink (1e loco)

 • Opgave duurzaamheid
 • Werk & inkomen
 • Onderwijs & onderwijshuisvesting
 • Beheer openbare ruimte
 • Mobiliteitsplan
 • Vrijwilligersbeleid en stimuleringsbeleid
 • Liemerse ambassade
 • Algemeen bestuur RSD

Portefeuille Dominique van Dam (2e loco)

 • Opgave versnelling woningbouw
 • Omgevingswet en omgevingsvisie
 • Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning
 • Horecaplein, centrumplein en passage
 • Participatiebeleid

Portefeuille Johannes Goossen (3e loco)

 • Opgave transformatie sociaal domein
 • Zorg & wonen
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Democratische vernieuwing
 • Sport
 • DB 1Stroom
 • Algemeen bestuur BVO DRAN
 • Algemeen bestuur Streekarchivariaat
 • AB MGR