Lokaal Alternatief, DOED en CDA zijn er uit: installatie 10 mei

Lokaal Alternatief, DOED en CDA zijn er uit: installatie 10 mei

2 mei, 2022 Uit Door admin

Lokaal Alternatief, DOED en CDA zijn tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen gekomen. Hierin hebben de opgaven versnellen woningbouw, duurzaamheid en verdere transformatie sociaal domein een belangrijke plek. Inwonerscommunicatie en -participatie krijgen veel aandacht. Het coalitieprogramma wordt geschreven en de portefeuilles zijn verdeeld. Na nog wat punten op de i, zijn de partijen klaar voor installatie tijdens de raadsvergadering op 10 mei.

 De inwonerscommunicatie en -participatie krijgen onder meer vorm door steeds in gesprek te gaan met inwoners en de gemeenteraad over welke rol en inbreng inwoners hebben in iedere planfase. Het speelt in elke van de drie opgaven een cruciale rol.

 Woningbouw, Duurzaamheid, Sociaal Domein

Het coalitieakkoord bestaat uit drie opgaven. De focus binnen de opgave versnelling woningbouw ligt op het realiseren van plannen die de afgelopen periode zijn gemaakt en het onderzoeken van extra mogelijke woningbouwlocaties. Aan de hand van nieuwe prognoses van woonbehoefteonderzoeken wordt over twee jaar mogelijk de koers bijgesteld. Binnen de opgave Duurzaamheid blijven de verduurzaming van energie-opwek, energiebesparing en het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen belangrijk. Ook krijgt de overgang naar een samenleving zonder afval aandacht. De aanpassing van de openbare ruimte op extreme hitte, droogte en regenval grijpt de nieuwe coalitie aan om te investeren in biodiversiteit. Ten slotte zet de nieuwe coalitie binnen de transformatie sociaal domein in op een doelgroepgerichte aanpak om te investeren in de positieve gezondheid van de inwoners. Met positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met een bredere benadering draagt het bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Wethouders
Het college van B&W zal naast burgemeester Huub Hieltjes en gemeentesecretaris Rutger den Haan bestaan uit drie wethouders. Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief) zal de opgave ‘duurzaamheid’ voor haar rekening nemen, Dominique van Dam (DOED) de opgave ‘versnelling woningbouw’ en Johannes Goossen (CDA) zal zich in gaan zetten voor de opgave ‘verdere transformatie van het sociaal domein’.

Inbreng raadsleden
Eerder nodigde de nieuwe coalitie alle leden van de gemeenteraad van Duiven en fractie-assistenten uit om met elkaar te bespreken welke recente ontwikkelingen in de wereld impact hebben voor gemeente Duiven. Ook wilden ze input ophalen voor het coalitieakkoord. Uit reacties vanuit de raad en gesprekken met politieke partijen maakten Lokaal Alternatief, Doed en CDA op dat fracties eerst behoeften hadden aan een concept-coalitieakkoord van de beoogde coalitiepartijen om inhoudelijke zaken aan de coalitiepartijen mee te kunnen geven. De route is daarom aangepast en sluit beter aan aansluit bij de behoefte van de politieke partijen.

Planning
Op dit moment wordt het concept-coalitieakkoord geschreven, deze wordt 6 mei openbaar. Tijdens de raadsvergadering op 10 mei wordt, voor de installatie van het college, het gesprek gevoerd over aanvullingen vanuit de raad op het coalitieakkoord. In een bijeenkomst op 16 mei licht het nieuwe college de wijzigingen in het definitieve akkoord toe. Op 17 mei wordt het coalitieakkoord feestelijk openbaar gemaakt.