Sluitende begroting, € 150 compensatie per huishouden voor stijgende lasten

Sluitende begroting, € 150 compensatie per huishouden voor stijgende lasten

29 september, 2022 Uit Door admin

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad een sluitende begroting voor. Het college stelt voor om geen inflatiecorrectie toe te passen op de rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB en om alle huishoudens een eenmalige compensatie van € 150 te geven voor de stijgende lasten. De raad buigt zich over de begroting in de vergadering van 8 november.

De meerjarenbegroting 2023-2026 is de eerste begroting van dit college van Duiven. Drie opgaven staan centraal: doorontwikkeling van het sociaal domein, versnelling van de woningbouw en duurzaamheid.

Positief saldo
De meerjarenbegroting 2023-2026 sluit in alle jaren met een positief saldo. “Dit is te danken aan het duurzame financiële beleid dat de gemeente al enige jaren voert”, geeft wethouder Johannes Goossen aan. “Daarnaast kunnen we tot en met 2025 rekenen op hogere bijdragen vanuit het Rijk. Voor 2026 heeft het Rijk nog geen toezegging gedaan. Dit omdat het gaat over de periode na de volgende verkiezingen. Ook is er nog geen duidelijkheid over structureel extra geld voor jeugdzorg.”

Eenmalige compensatie voor stijgende kosten

In 2023 stijgen de kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval. Om deze kosten te dekken, stijgt ook het tarief voor de afvalstoffenheffing. Het college wil dit verwerken in het variabele tarief: de kosten per lediging van de afvalcontainer. Daarnaast stijgt de rioolheffing naar aanleiding van de afspraken in het watertakenplan. Het college stelt voor om daarnaast geen extra inflatiecorrectie door te voeren. In totaal betaalt een gemiddeld huishouden in 2023 ten opzichte van dit jaar € 25,75 meer aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het gaat dan om een huishouden dat 10 keer per jaar een kleine container restafval aan de straat zet.

“We willen inwoners graag tegemoet komen voor de kostenstijging van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Maar vooral ook met het oog op de inflatie en de gestegen energiekosten”, geeft wethouder Goossen aan. “Daarom stellen we een eenmalige compensatie voor van € 150 per huishouden. Dit kunnen we betalen uit de Algemene Reserve. Daarnaast willen we daaruit een extra bedrag van € 300.000 reserveren voor versnelling van de woningopgave waar we voor staan.”

Voucher voor ondernemers
Ondernemers worden ook geholpen. Kleine ondernemers en zelfstandigen in de gemeente Duiven die geraakt zijn door de crisis, kunnen vanaf 1 oktober bij de gemeente eenmalig een voucher van € 1.000 aanvragen. Het geld is bedoeld voor het inkopen van hulp. Bijvoorbeeld bij training en coaching voor medewerkers. Verenigingen krijgen binnen de mogelijkheden van het Stimuleringsbeleid maatwerk aangereikt.

Afschaffen hondenbelasting
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota is gesproken over het afschaffen van de hondenbelasting. Het college doet de gemeenteraad hierover een voorstel.

Planning
De gemeenteraad behandelt de begroting in de vergadering van dinsdag 8 november. Inwoners kunnen de conceptbegroting dan vinden via www.duiven.nl onder Activiteiten en bijeenkomsten.